النسخ بین المفسرین و الاصولیین: دراسه موضوعیه شامله فی انواع النسخ و ما قبل فیه من آراء
34 بازدید
ناشر: مرکز المصطفی (ص) العالمی للترجمه و النشر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-195-223-7
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
رویکردی اصولی و تفسیری نسبت به مساله «نسخ» آیات قرآن کریم است. در این پژوهش سعی شده است ابعاد مختلف نسخ و شرایط آن با ذکر نمونه‌هایی از نسخ آیات قرآنی مورد تجزیه و تحلیل تفسیری و اصولی قرار گرفته و مبانی نسخ، امکان نسخ، حکمت نسخ و اقسام آن تبیین گردد. نویسنده ابتدا اهمیت نسخ و مفهوم آن و فرق بین نسخ با مطلق و مقید، عام و خاص و مجمل و مبین را بیان کرده سپس تاریخچه‌ای از وقوع نسخ و دیدگاه صحابه و تابعین در مورد امکان نسخ و ادله اثبات آن ارایه نموده است. در ادامه وی به جایگاه نسخ نزد یهودیان اشاره کرده و عالمان به نسخ و وقوع آن در قرآن کریم را معرفی کرده است. وی همچنین فرق میان نسخ و بدا را بیان کرده و فرق میان نسخ حکم و تلاوت و شرایط هر یک از آن‌ها را بررسی نموده است. بیان نمونه‌هایی از وقوع نسخ در آیات قرآن و شرح اقسام نسخ از دیگر مندرجات مهم مطرح شده در این کتاب است.