تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1369 
علوم حدیث و قران 
دانشگاه علی گره هندوستان 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00